Tebliğler Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Tebliğler Hakkında Görüş

Tarihi   : 05.06.2015
İşareti  : 4/5000-1355 
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  yazısına atfen, AB Komisyonunun 21.10.2009 tarih ve 2009/125/EC sayılı Uygulama Yönetmeliği ile 19.05.2010 tarih ve  2010/30/EU sayılı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, 06.09.2013 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak (Lot 1 ve Lot 2) yürürlükte bulunan ve ülkemizde de 07.10.2010 tarih ve 27722 sayı ile 12.09.2011 tarih ve 2011/2257 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak uyumlaştırılan Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ile Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanmasına Yönelik olarak; 811/2013, 812/2013,813/2013 ve 814/2013 sayılı mahal ısıtıcıları, kombine ısıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı ile su ısıtıcıları, sıcak su tankları ve su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin piyasaya arz edilmesi doğrultusunda, ilgili yönetmelikler kapsamında iç mevzuatımıza uyarlanması için hazırladıkları Tebliğlerin http://www.tobb.org.tr. Ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almakta olduğu bildirilmektedir.  
 
Taslak metnin incelenerek konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 26 Haziran  2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası