Tarım Veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyon - Ankara Sanayi Odası

Tarım Veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyon

Tarihi     :21.11.2011
İşareti    :04/5000-3509
 
Sayın Üyemiz,
 
“Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19.11.2011 tarih ve 28117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2000/25/AT) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) P kategorisindeki motorlar için 01/10/2013 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tip onayı verilir.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası