Takibat Bildirimi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Takibat Bildirimi Hk.

Tarihi     : 24.03.2011
İşareti    : 05/5000-1006
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler ve gecikme zammı alacaklarının borçlular tarafından ödenebilmesini kolaylaştırmak, devlet alacağının tahsil edilmesini sağlamak amacıyla, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan, 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) 08.03.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu Tebliğde borçların kolaylıkla ödenebilmesine ilişkin hükümler düzenlenmekte olup, bu kapsamda gümrük idarelerine borçlarını ödeme süresi içinde ödeyememiş yükümlülerin 02 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili gümrük idarelerine bahse konu Tebliğ ekinde yer alan form ile müracaat etmesi gerekmektedir.
 
1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’ne www.gumruk.gov.tr/tr.TR/emevzuat/Sayfalar/tebligler.aspx internet adresinden ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası