T.C.DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

T.C.DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA

Tarihi     : 16.10.2008
İşareti    :
 6/5000 –4121
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın  yazısına atfen; 5083 sayılı “T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” ile T.C. Devleti’nin para birimi, Yeni Türk Lirası(YTL),alt birimi ise Yeni Kuruş(YKR)olarak belirlendiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun ile de hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKr olarak belirlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici Madde 1 hükmü ile, hisse senetlerinin nominal değerlerinin “Yeni Türk Lirası”na uyumlu hale getirilmesi için anonim şirketlere 31.12.2009 tarihine kadar süre verildiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan,Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Kararının eki “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan Yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar” gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi olan YTL ve YKr’de yer alan “Yeni” ibarelerinin  01.01.2009 tarihinden itibaren yürülükten kaldırılacağı ifade edilmiştir.

Yazıda ayrıca,bu itibarla; 04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’na göre “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesi ile, sermaye ve hisse senetlerinin itibari değerleri, TL olan anonim şirketlerin,sermaye ve hisse senetlerinin nominal değerleri YTL olan(değişim oranı uygulanmış)sermaye ve senetlerin itibari değerleri ile karıştırılabileceği ve bu hususun, şirket ortakları ve yatırımcılar ile şirketle ilişkisi olan üçüncü şahıslar arasında çeşitli sorunlara ve ihtilaflara neden olabileceğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu nedenle yazıda;

1-Hisse senetlerinin itibari kıymeti 1 YKR(10.000TL)ve katları şeklinde olmayan ve dolayısıyla 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapan Kanun’la eklenen Geçici 1. madde ile intibakları zorunlu olan anonim şirketlerin 31.12.2009 tarihini beklemeden,Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan Yeni İbarelerinin kaldırılacağı 01.01.2009 tarihine kadar 5274 sayılı Kanun ile değişik TTK’unun 399 uncu maddesine intibak işlemlerini yapmaları ileride ortaya çıkacak ihtilafları önlemek bakımından yararlı ve gerekli görüldüğü,

2-Ana sözleşmelerinde sermayeleri ve hisse senetlerinin itibari değerleri TL olarak yer alan, hisse senetlerinin itibari değerleri 10.000 TL ve katları şeklinde olan ve dolayısıyla, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapan Kanunla eklenen Geçici 1 inci madde ile intibakları zorunlu olmayan şirketlerin, tescil ve ilan edilmiş sermaye ve hisse senetlerinin itibari değerlerine,5083 sayılı Kanunda belirtilen değişim oranı uygulanmak suretiyle,ana sözleşme değişikliği yapmak üzere yapılan başvuruların 01.01.2009 tarihinden önce Ticaret Sicil Memurluklarınca sonuçlandırılması,

3-Sözkonusu şirketlerin, bu amaçla ana sözleşme değişikliği yapma zorunluluğu bulunmadığından, değişiklik talebinde bulunmayan şirketlerde ise,bütün sicil kayıtlarının (sermaye,ortaklık payları ve hisse senetlerinin itibari kıymetleri) 5083 sayılı Kanunda belirtilen değişim oranı uygulanmak suretiyle Ticaret Sicil Memurlukları tarafından re’sen değiştirilmesi,

hususları ifade edilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi