Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

    15 Nisan 2016

Tarihi  : 14.04.2016
İşareti : 4/5000-895

İrtibat : emre.ozyol@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 28/03/2016 tarih ve 54003801-501.99-E.3570 sayılı yazıda, Bakanlıkça yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarının süreç ve sonuç ürünlerinin iyileştirilmesi, dönüşümün imar hakkı artışları ile modellenmesine alternatif bir model olarak sürdürülebilirlik ile elde edilen tasarrufların değerlendirilebilmesi, uluslararası fınans kuruluşlarının dönüşüm finansmanında kullanılabilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde yürütülen “Ekolojik Yerleşme Birimi” isimli projenin sonuç aşamasına gelindiği belirtilerek, projede elde edilen müktesebat çerçevesinde; yerleşim bazında karbon salınımının azaltılması, çevresel kriterlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerinin belirlenmesi, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, ekolojik yerleşimlerin oluşturulması ve bu yerleşimlerin kredi faiz destekleriyle teşvik edilmesi sonucunda sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yapılan tasarruflar ile kentsel dönüşümün finansmanına destek sağlanması ve yaşanabilir kentler oluşturulması için 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında zikredilen hedef doğrultusunda planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartların ve bu standartların gözetimini temin edecek bir etiket sisteminin belirlenmesi yönünde uyulacak esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüşlerin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 22 Nisan 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın emre.ozyol@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek1: Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Hakkında Yönetmelik Gerekçesi için tıklayınız.

Ek2: Yönetmelik taslağı için tıklayınız.

Ek3: Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form için tıklayınız.