SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE ÖDENMESİ H - Ankara Sanayi Odası

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE ÖDENMESİ H

Tarihi     : 23.10.2008
İşareti    : 6/5000-4215
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşa ğıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesinin onüçüncü  fıkrasında prim borçlarının Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenebileceği , bu taktirde Katma Değer Vergisi iade hakkı sahibinin kendisinin , mal ve hizmet satın aldığı ya da iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilecekleri , bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan  prim borçlarının yasal prim ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde ödemenin yasal süre içinde yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu düzenlemenin uygulama biçimine ilişkin olarak 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ” ektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: Tebliğ için tıklayınız.