Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhrac - Ankara Sanayi Odası

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhrac

    31 Aralık 2010

Tarihi     :31.12.2010
İşareti    :4/5000-4319
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/14)” 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
MADDE 1 – 16/06/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2009/7 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin “İthalat Kotaları ve/veya İthalat Değer Limitlerinin Tespit Edilmesi” başlıklı 10. maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(6) İthalat Değer Limiti; CIF kıymet üzerinden, 50 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 50 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olmak üzere, ülke bazında yıllık   toplam tutarın azami 100 milyon ABD Dolarını geçmemesi kaydıyla, söz konusu sektörel değerlerin ilgili sınır illerine paylaştırılması suretiyle tespit edilir.
 
          (7) İthalat Değer Limiti kapsamında ilgili sınır illerine yapılacak tahsisatlarda, ilgili sınır illerinin nüfusu göz önünde bulundurulur.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Gümrük işlemleri” başlıklı 17. maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(8) Sanayi ürünlerinin ithalatında ibraz edilecek menşe şahadetnamesinde, ilgili komşu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğunun tasdiki gümrük idaresince aranır.”
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası