Sigorta Primleri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Sigorta Primleri Hakkında

    20 Nisan 2012

Tarihi  : 20.04.2012
İşareti : 
4/5000-1430
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların sattıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben yapılan kesinti oranının %5 olarak uygulanması gerektiği bildirilmektedir..
 
Söz konusu yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumun’da, 29.03.2012 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 2012 Toplantısında, konuya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce detaylı bilgi sunumu yapıldığı ve Kurum yatkilileri konu hakkında gerekli düzenlemelerin yapılacağı hususunu ifade ettikleri belirtilmektedir. 
 
Bu kapsamda, “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.Söz konusu Yönetmeliğin 16’ıncı maddesi; “Aynı Yönetmeliğin 108’inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”(5) Kurum,Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını %5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir.Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler” hükmünü içermektedir.
 
Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce duyurulan 18.04.2012 tarih ve 2012-9 sayılı e-posta’da; “Tarımsal ürün bedellerinden yapılacak kesinti işlemlerine ilişkin tebliğ çalışmaları devam etmekte olup, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin, 17.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni tebliğ yayımlanıncaya kadar tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben %1 oranında kesinti yapmaları gerektiği ifade edimektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası