SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK KANUN VE MALİYE BAKAN - Ankara Sanayi Odası

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK KANUN VE MALİYE BAKAN

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Blv. No: 193 Kavaklıdere / Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web : http://www.aso.org.tr


Tarihi     : 26.11.2008
İşareti    : 6/5000 –4602
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

25.11.2008 gün , 27065 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5810 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ektedir. 

I-                   Sözü edilen kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 1,4,5,6,8, ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmış Kanuna Geçici 5 ve 6 ncı maddeler eklenmiştir.Ayrıca  sözü edilen kanunun geçici 3 ncü maddesinde yapılan düzenleme ile 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Serbest Bölgelerde Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme dönemi sonuna kadar ;  

-Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.Bu istisna 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemeyecektir. 

-Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.Bu oranı %50’ye kadar  indirmeye ve  kanuni seviyesine kadar yükseltme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak , gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir. 

-Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiştir.

 

Yapılan düzenlemeye göre bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. 

II-                 Sözü edilen Kanun ile  4458 sayılı Gümrük Kanununa eklenen Geçici 7 nci madde ile bu kanunun 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere 157 , 158 ve bölgede faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaçları ile sınırlı olmak üzere 185 nci maddelerinin Serbest Bölgeler Kanununa aykırı hükümlerinin Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 25.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre Gümrük Kanununun 158 ve 185 nci madde hükümleri 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu yönünden sürdürülecektir. Yapılan düzenlemeye göre ayrıca   25.11.2008 tarihinden önceki dönemler için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre tarhiyat yapılmayacak , yapılmış olan tarhiyatlardan vazgeçilecek ancak yapılmış olan tarhiyatlardan tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmeyecektir. 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ek: 5810 sayılı Kanun için tıklayınız.

 


Tarihi     : 26.11.2008
İşareti    : 6/5000 –4602
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

22.04.2008  gün , 26855 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 6 numaralı bölümünün dördüncü ve altıncı paragraflarında ; 5727 sayılı kanunla “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” un 4 ncü maddesinde yapılan ve 19.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde bu tarihten itibaren , tütün ve tütün mamulleri ile birlikte her türlü alkol ve alkollü içkilere ait , ilan ve reklam giderlerinin tamamı ile bunlara yönelik 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (10.3.1) bölümünde tütün ve tütün mamulleri ile birlikte tanımı yapılan her türlü alkol ve alkollü içkiler ile ilgili sponsorluk harcamalarının ticari kazancın ve kurum kazancının tesbitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sitesinde 24.11.2008 günü yayınlanan bildiriye göre ; Danıştay 4. dairesi 22.09.2008 gün E.No 2008/3758 sayılı kararı ile 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 6 No.lu bölümünün yürütülmesini yukarıda sözü edilen dördüncü ve altıncı paragraflarında yer alan ve tütün ve tütün mamulleri ile birlikte her türlü alkol ve alkollü içkilere ait ilan ve reklam giderleri ile aynı nitelikte sponsorluk harcamalarının tümünün gider yazılamayacağına ilişkin düzenlemeyi , her türlü alkol ve alkollü içkilere  ait ilan ve reklam giderleri yönüyle durdurulduğu bildirilmiştir. 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek:Bildiri için tıklayınız.