ŞANTİYE’DE YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ŞANTİYE’DE YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMİ HK.

    2 Temmuz 2010

Tarihi     :02.07.2010
İşareti    : 4/5000 – 2173
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ile CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşullarının “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” (G Yönetmeliği) ile belirlendiği ve Yönetmeliğin 26.06.2009 gün ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.07.2010 tarihinde mecburi uygulamaya gireceği, buna göre yapı işinde kullanılacak ürünlere ya “CE” ya da “G” işareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı belirtilmiştir.
 
Ayrıca, yapıda kullanılmak amacıyla şantiye mahalline getirilen malzemeler için,
 
1)     İlgili standardına uygun olarak işaretlenmiş ve beraberinde beyan edilen, kullanım amacına göre performans değerleri yeterli olan malzemelerin yapı işinde kullandırılabileceği,
2)     “CE” ya da “G” işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri ile kullanım amacına uygun olmayan yapı malzemelerinin o yapı işinde kullandırılamayacağı,
3)     İlgili standardına uygun olmayan ve/veya işaretlemesi (CE,G) yetersiz olan malzemelerin yapı işinde kullandırılamayacağı ve o malzemeye ilişkin olarak Ek’teki formunun doldurularak Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) bildirileceği,
4)     İlgili standardına uygun olup olmadığı konusunda şüpheye düşülen malzemeler için TS EN ISO/IEC 17025 standardı koşullarını sağlayan bir laboratuvarda yaptırılan deney sonuçlarına göre işlem yapılacağı, deney sonuçları uygun ise, malzemenin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edileceği, aksi halde Madde 3’ün gereklerinin yerine getirileceği belirtilerek yapının kontrolünden sorumlu birim tarafından yapıda kullanılan malzemelere ilişkin olarak kontrol formunun doldurulması ve bir nüshasının ekleri ile birlikte yapı kullanma ruhsatı vermeye yetkili idareye teslim edileceği bildirilmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası