SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    27 Mart 2018

İşareti : 04/5000-800
İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından icra edilen faaliyetler iletilmiştir. Bu doğrultuda;

•2014 yılında 6518 sayılı Kanun ile; “kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik, sanayi katılımı uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları”nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

•Söz konusu istisnanın uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hazırlanmış ve 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

•2017 yılında 7033 sayılı Kanun ile bahse konu istisnanın kapsamı “yapım işlerini” de içerecek şekilde genişletilmiştir.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendi gereğince, “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”nin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanununa tâbi olmadığı bildirilmektedir.

2015 yılında yayımlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in gerek kamu idarelerinin gerekse sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği ve sanayimizin teknolojik dönüşümüne yeterli katkıyı sağlayamadığı bu nedenle, mevcut sanayi işbirliği programı modelinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulması ve sanayi işbirliği programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi ve mevzuat düzenlemesinin yapılması ihtiyacının hasıl olduğu iletilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlıklar, belediyeler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve dernekler ile koordineli bir şekilde icra edilen çalışmalar neticesinde “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” Bakanlık tarafından hazırlanmış ve 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek’te iletilmekte olan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile;

•”4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

•Sanayi İşbirliği Projelerinin uygulama süreçleri; araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, test gibi unsurların bütünsel olarak ele alındığı teknoloji geliştirmeye ve yerlileştirmeye yönelik proje yönetim yaklaşımı ile gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmiş, tüm kamu idareleri tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulmuş ve sadeleştirilmiştir.

•İhalelerin açılması, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde gerekli olan aşamalar ve işlemler sadeleştirilmiş, ayrıca; kamu idarelerinin, tedarik konusu işin ve projelerin farklılıkları göz önünde bulundurularak, ihale sürecine ilişkin detaylarda ve ihalelere göre farklılaşması gereken hususlarda düzenleme yapma yetkisi idarelere verilmiştir.

•İhalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulünün uygulanabilmesine ve stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün nitelik ve yüksek teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alınabilmesine imkân tanınmıştır.

•İhalelerde maliyet etkin çözümlere ulaşılabilmesi ve rekabetin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla, teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesine imkân veren düzenlemeler yapılmıştır.

•Kamu alımları kapsamında sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirilmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin, merkezi bir yapıda – idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlıkları tarafından – yürütülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

•Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde, tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifıkasyon, sertifıkasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanması hedeflenmiştir.

Yerli firmaların projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in tüm alanlarda etkin bir şekilde uygulanması büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla; “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili tüm hususlarda Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü – Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (11 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno