SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ REVİZE EDİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ REVİZE EDİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-1962
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları içeren mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlandığı ancak bugüne kadar kamu alımlarında herhangi bir Sanayi İşbirliği Programı uygulaması yapılmadığı, Programın kamu kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmediği, süreç ve işlemler açısından karmaşıklık ve uygulama zorluğu içerdiği ve bu nedenle Program uygulamalarını yaygınlaştıracak şekilde düzenlemelerin yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak Sanayi İşbirliği Programlarını yürütmek ve kamu alımları yoluyla yerli üretimin geliştirilmesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak amacıyla Bakanlık bünyesinde Sanayi İşbirliği Programları Daire Başkanlığı’nın kurulduğu ve bu çalışmalar kapsamında söz konusu Yönetmeliğin,

İhtiyaç sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapıları, satın alma süreçleri, ihtiyaçları ve tedarik konusu mal ve hizmetlerin farklılıkları göz önünde bulundurularak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulmasına,
Süreç ve işlemlerdeki karmaşıklığı ve uygulamaya ilişkin tereddüt ve isteksizlikleri giderecek şekilde sadeleştirilmesine,
Yüksek ve orta/yüksek teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi ve yurt içi üretim oranının artırılması amacıyla yeni bir uygulama modeli geliştirilmesine,
01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda sanayi işbirliği uygulamalarına ilişkin istisnaların düzenlendiği 3(u) maddesine getirilen değişiklik doğrultusunda, sanayi işbirliği uygulamalarının “yapım işleri”ni de kapsayacak şekilde genişletilmesine

yönelik olarak revize edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda faydalanılmak üzere, Bakanlık tarafından

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte anlaşılmayan, netleştirilmesi gereken ve uygulama zorluğu yaşanan hususlar
Sanayi işbirliğin uygulamalarının “yapım işleri”ni de kapsayacak şekilde genişletilmesi doğrultusunda, yapım işlerine özel olarak söz konusu Yönetmeliğe ilave edilmesinde fayda görülen hususlar
Kamu alımlarının ve Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin artırılmasına yönelik hususlar

hakkında görüş, öneri ve değerlendirmeler talep edilmektedir.

Bu doğrultuda yukarıda sıralanan hususlar hakkında olabilecek görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmek üzere, 24 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası