RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞLER HK. - Ankara Sanayi Odası

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞLER HK.

Tarihi     : 25.03.2009
İşareti    : 6/5000 –1284
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 11)  25.03.2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

 Madde 1 – 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 1) ile 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 – Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

Tarihi     : 25.03.2009
İşareti    : 6/5000 –1284
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)  (Seri No:69) 25.03.2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

 

Madde 1  –  31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı (4.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) (Seri No:65) 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

            “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı atık ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ve Çevre ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır

 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

 Gümrük Müdürlüğü

Sınır Gümrük Kapısı/Limanı