Reach aday Liste Güncellenmesi - Ankara Sanayi Odası

Reach aday Liste Güncellenmesi

    26 Aralık 2012

Tarihi   : 26.12.2012
İşareti   : 
05/5000-3904
 
Sayın Üyemiz,
 
 İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin(AB) kimyasallar politikasını oluşturan 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü (Registration, Evolution, Authorisation and Restrictiom of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı,Değerlendirilmesi,İzni ve Kısıtlaması) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.27 AB(+İzlanda,Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması için REACH Tüzüğü kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi önem arz ettiği ifade edilmektedir.
 
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından yılda 2 defa güncellenen Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Listesi (Aday Liste) ve ihracat yapan firmalarımızın, ihraç ettikleri ürünlerde (madde, karışım, eşya) söz konusu listede yer alan maddelerin mevcut olması halinde yükümlülükleri söz konusu listeye yapılan eklemeler sonrası duyurulduğu belirtilmektedir.
 
Bu defa, AKA tarafından 19 Aralık 2012 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi’ne 54 maddenin daha ilave edildiği duyurulmuş olup, söz konusu 54 maddenin daha eklenmesi ile aday Liste’deki (SVHC Listesi) toplam madde sayısı 138’e yükseldiği ifade edilmektedir. AKA tarafından SVHC Aday Liste’ye eklenen yeni maddeler Ek-1’de belirtildiği ifade edilmektedir..
 
Diğer taraftan, AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVHC Aday Listesi’ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB’ye ihraç eden firmaların, yükümlülükleri farklılık göstermekte olup, bahse konu yükümlülükler  Ek-2’de özetlendiği belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda AB’ye ihraç yapan firmalarımızın, SVHC Aday Listesi’nde yer alan toplam 138 madde(leri) tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda söz konusu maddelerin kullanım alanlarını da dikkate alarak Ek-2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası