PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ,ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ,DOĞAL GAZ PİYASASI - Ankara Sanayi Odası

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ,ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ,DOĞAL GAZ PİYASASI

Tarihi     : 15.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4779
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,  

07.12.2008 tarih ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,” Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

          MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

          “Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur.”

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

          “Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan rafinerici veya depolama lisansına ilişkin duyurudan itibaren on beş iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında elektrik üretim lisansı ve petrol piyasasında, başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılarak lisans verilir.

          a) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere,  rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, rafinerici lisansı başvurusuna öncelik verilir. Birden fazla rafinerici veya depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine göre yapılır.

          b) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, elektrik piyasasında üretim lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans başvurusuna öncelik verilir. Böyle bir durumun bulunmaması ve lisans başvurularından birinin elektrik piyasasına ilişkin olması halinde; elektrik piyasasına ilişkin lisans başvurusuna öncelik verilir.

          c) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmış olup da, henüz lisans verilmemiş olan başvurular, başvuru tarihine bakılmaksızın, bu fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.”

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “MADDE 23 – Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile iştigal edebilir.”

          MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Petrolün ihracı ve ürünlerin ithali serbesttir. Ham petrol ve akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi kılınan kişilerce serbestçe yapılır.”

          MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 3 ve 4 üncü maddeleri 1/1/2009 tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 


Tarihi     : 15.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4779
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,  

07.12.2008 tarih ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,” Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

          MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (57) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için yapılacak başvurularda; lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve tesisin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programının sunulması ve bu program kapsamındaki tesis tamamlanma tarihinin Kurum tarafından uygun bulunması esastır. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süreler Kurul kararı ile belirlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır Ayrıca üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında, MW cinsinden beher kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı Kurul kararı ile belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.”

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

          “Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılan birden fazla başvurunun değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatta özel düzenleme bulunan haller hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini içeren, üretim lisansına ilişkin duyurudan itibaren on beş iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere Elektrik Piyasasında başka bir elektrik üretim lisansı ve Petrol Piyasasında, rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

          a) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere başka bir elektrik üretim lisansı başvurusunda bulunulması durumunda; lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması ve başvurulardan birisinin söz konusu kaynağı lisansı kapsamında kullanacak olması halinde bu lisans başvurusuna öncelik verilir. Yerli doğal kaynağa ilişkin başvuru olmaması veya birden fazla yerli doğal kaynak olması durumunda; lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan Tebliğ hükümlerine göre yapılır.

          b) İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans başvurusuna öncelik verilir. Böyle bir durumun bulunmaması halinde; elektrik piyasasına ilişkin lisans başvurusuna öncelik verilir.

          c) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmış olup da, henüz lisans verilmemiş olan başvurular, başvuru tarihine bakılmaksızın, bu fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.”

          MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için Kurum tarafından uygun bulunan tesis tamamlanma tarihi ve süresi lisanslara derç edilir. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas tesis tamamlanma süresi, diğer mevzuat gereği alınması gereken izinler ve kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerini kapsayan yerleşim yeri teminine ilişkin süreleri içeren inşaat öncesi süre ile lisans kapsamındaki üretim tesisinin niteliğine göre belirlenen inşaat süresi toplamından oluşur. Mücbir sebepler veya lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmaması kaydı ile; izin, onay gibi idari işlemlerin süresinde tesis edilememesi, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerinin tamamlanamamasından oluşan muhik sebepler nedeniyle süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bundan başka, lisans sahibi tarafından, projeye bağlı jeolojik ve/veya teknik sorunlar ve/veya bölgesel özellikler ile ulusal veya uluslararası düzeyde ciddi olumsuz ekonomik gelişmeler gibi projenin yatırım sürecini etkileyen ve etkileyebilecek nitelikteki olaylar nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, ileri sürülen nedenlerin Kurul tarafından uygun görülmesi veya üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde Kurul tarafından ilave süre verilebilir ve bu süre lisansa derç edilir.”

          MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

          “Üretim tesisi, geçici kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmış olur.”

          MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından dördüncü fıkra kapsamında farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi ve lisans tadili kapsamında belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.”

          MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

         MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 


Tarihi     : 15.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4779
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


 

 

 

Sayın Üyemiz,  

07.12.2008 tarih ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,” Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 DAİR YÖNETMELİK

 

          MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve depolama lisansı başvurusuna ilişkin, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.”

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

          “Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan depolama lisansına ilişkin duyurudan itibaren on beş iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere başka bir doğal gaz depolama lisansı başvurusunun olması durumunda, lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine göre yapılır.”

          MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.