Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analizi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analizi Hakkında

    16 Haziran 2015

Tarihi : 12.06.2015
İşareti : 0
4/5000-1402 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Bilindiği üzere, AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması
çerçevesinde, 1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, AB’nin
ürünlere dair teknik mevzuatının kamu kurumlarınca uyumlaştırılması çalışmalarında
koordinatör kurum olarak belirlendiği bildirilmektedir. Bu görevin temel unsuru olarak, mevzuat uyumunun yasal dayanağını oluşturan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanuna istinaden 4 adet Bakanlar Kurulu Yönetmeliği ve 2 adet Bakanlık Yönetmeliğinin Ekonomi  Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulduğu bildirilmektedir.
 
Bu Yönetmeliklerden biri “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Yönetmeliğindir. Bu Yönetmelik, uygunluk değerlendirmesi kavramı ile uygunluk
değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarına yer
vermektedir.
Bu çerçevede, ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü durumlarda, bir ürünün piyasaya
arz edilmeden önce uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulması ve bu
işlemlerin olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Bu işlemler, uygunluk değerlendirme
kuruluşu adı verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine
getirilmektedir. İlgili teknik düzenlemenin ürüne CE işareti iliştirilmesini öngördüğü
durumlarda ise, bu işlem yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilen ve isimleri Avrupa
Komısyonu’na bildirilen onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Türkiye ile AB arasında imzalanan 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
çerçevesinde ülkemiz AB üyesi ülkelerle aynı şartlarda onaylanmış kuruluş atayabılmektedir.
Bu atamanın yapılabilmesi için ise ilgili AB mevzuatının ülkemiz tarafından
uyumlaştırıldığının ülkemiz ile AB arasında imzalanan bir Beyan metni ile karara bağlanması
gerekmektedir. Yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilmesi uygun görülen aday
onaylanmış kuruluşlara dair bildirimler ile onaylanmış kuruluşların mevcut durumlarındaki
değişiklikler elektronik bir sistem olan AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi
Sistemi NANDO üzerinden Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na iletilmektedir.
Bu çerçevede, halihazırda beyan metni imzalanmış ekli listede yer alan 21 adet
AB direktifinden 14’ü kapsamında 35 onaylanmış kuruluş faaliyet göstermekte olduğu bildirilmektedir.
Bununla birlikte, gerek tüm direktifler kapsamında onaylanmış kuruluşumuz olmaması
gerekse mevcut kuruluşlarımızın faaliyet kapsamı dikkate alındığında, ülkemizin onaylanmış
kuruluş altyapısının yeterliliği ile test/belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyulan alanların
tespitinde fayda görülmüştür. Bu tespit için, ekli direktifler kapsamında ülkemizin üretim ve
ihracat kapasitesi ile üretici/ihracatçı firma sayısı ve sektörün test ve belgelendirme hizmetleri için AB üyesi ülke kuruluşlarına bağımlılığının ortaya konulduğu bir çalışma yapılması uygun görülmüştür. Bu çalışmada Odamız üyesi firmaların konu hakkında sağlayacağı bilgiler hazırlanacak yol haritasına da ışık tutacağı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, yurt dışından Ek-l’de yer alan mevzuat kapsamında test/belgelendirme hizmeti satın alan fırmalarımızca Ek-2’de yer alan formun doldurularak en geç 25 Haziran 2015  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası