Onaylanmış İharacatçı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Onaylanmış İharacatçı Hakkında

Tarihi : 31.10.2014
İşareti : 4/5000-3180
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, bilindiği üzere, onaylanmış kişi statüsü, gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş ve kayıtları izlenebilir olan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere dış ticaret ve gümrük faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına imkan veren bir statüdür.
 
Onaylanmış kişi statü belgesi ise, onaylanmış kişi statüsü tanınmış kişilere bu statüyü kazandıklarını belgeleyen bir sertifikadır. Onaylanmış kişi statü belgeleri A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
 
Basitleştirilmiş usul ve uygulamalar kapsamında, onaylanmış kişi statü belgesi sahibine tanınan kolaylıklardan bırı de, “Basitleştirilmiş Usule Göre Düzenlenmiş A.TR Dolaşım Belgeleri” üzerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilen kuruluşlar tarafından (ilgili Odalarımız Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) onay işleminin ve gümrük müdürlüklerince vize işleminin yapılması zorunluluğu olmaksızın sozkonusu belgelerin onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilmesidir.
Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, ilgili belgelerin geçerlilik süresi içerisinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi verilir. Basitleştirilmiş Usule Göre Düzenlenmiş A.TR Dolaşım Belgeleri, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz onaylanmış kişi statü belgesi sahibi tarafından düzenlenebilir ve vize edilebilir.
Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası verilmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alman yazıda menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinde merkez teşkilatının koordinasyonunda yapılan yazışmaların uzun zaman alabilmesi halinde gecikmelerin olabildiği hususuna işaret edilmiştir. Bu bakımdan, sözkonusu sonradan kontrol işlemleri ile ilgili olarak yapılan yurtdışı yazışmaların Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilmesini temınen ilgili Bakanlık tarafından, A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerine ilişkin Yapılacak İşlemler” konulu 25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgenin hazırlandığı ifade edilmiştir.
 
Yazıda, 01 Nisan 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan 2014/1 sayılı Genelge ile ilgili olarak yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması gereğine ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.
Bu itibarla, onaylanmış ihracatçılar tarafından “Basitleştirilmiş Usule Göre Düzenlenmiş A.TR Dolaşım Belgeleri” üzerinde yapılan vize işlemleri esnasında, ihracat işleminin yapıldığı Gümrük Müdürlüklerinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin adlarının 12 no.lu “Gümrük Vizesi” kutusuna ilgili onaylanmış ihracatçı tarafından yazılması gerektiği ifade edilerek, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince’ yapılacak işlemlerde aksama yaşamaması açısından yetki sahibi onaylanmış ihracatçıların bilgilendirilmesi talep edilmiştir.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası