Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Görüşleriniz Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Görüşleriniz Hk.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TAŞITLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI GÖRÜŞLERİNİZ HK.
 
Tarihi     :03.09.2010
İşareti    :4/5000 – 3063
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen; üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin ömrünü tamamlamış taşıtların yönetimi stratejisini belirleyen 18 Eylül 2000 tarih ve 2000/53/EC sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi”, ülkemizin AB müktesebatının üstlenilmesine dair Ulusal Program’da “öncelikle uyumlaştırılması gereken direktifler” bölümünde yer aldığı belirtilmiştir.
 
Sözkonusu Direktifin ulusal mevzuata uyumlaştırılması çalışmalarının tamamlandığı ve “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”in 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. “Yönetmeliğin 11. Maddesinden Muaf Tutulan Malzeme ve Parçalar” başlıklı Ek-2’sinde yer alan muafiyetler içerisinde yer alan malzeme ve parçalara ilişkin listenin 23.02.2010 tarihinde Avrupa Birliği tarafından yeniden düzenlenmiş olduğu, sözkonusu Yönetmeliğin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi ve Yönetmelikte yer alan bazı maddi hataların da düzeltilmesi lüzumunun ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
 
Bu bağlamda, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” www.atikyönetimi.cevreorman.gov.tr web sayfasında yayınlanmaktadır. Bu kapsamda, “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin , Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilmek üzere, 17.09.2010 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine veya 417.52.05 faksına gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
AnkaraSanayi Odası