Odamız Mali Müşavirliği’nden Yapılan Açıklamalar hk. - Ankara Sanayi Odası

Odamız Mali Müşavirliği’nden Yapılan Açıklamalar hk.

Tarihi     : 11.07.2008
İşareti    : 6/5000-3026
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından  aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

——————————————————————————————————————————-

EK : 

 

 SİRKÜLER:2008/72   

ANKARA,11.07.2008

 

08.05.2008 gün , 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ,5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile

 

         Borçlar Kanununun 323 ncü ( 5754 S.K Md.82)

        Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 ncü ve 27 nci (5754 S.K. Md 83)

         Deniz İş Kanununun 6,29 ve 51 nci (5754 S.K. Md. 84)

         İş  Kanunun 32 ve 102 ( 5754 S.K. Md.85)

         Bankacılık Kanununun 73 ncü (5754 S.K. Md.86)

 

maddeleri değiştirilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen kanun maddelerinde yapılan değişiklikler hemen hemen aynı nitelik ve içeriktedir.

 

Yapılan bu değişikliklerle ;

 

1-     İşverenlerin vergi mükellefiyetinin türü , işletme büyüklüğü , çalıştırdığı işçi sayısı , işyerinin bulunduğu il ve benzeri kriterlere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanacak Yönetmelik ile belirlenecek işverenlerce , işçilere ödenecek ücret , prim , ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın özel olarak açılacak banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

2-     Yukarıda belirtilen Yönetmelik ile belirlenecek işverenler işçilere yapacakları ücret , prim , ikramiye ve bu nitelikteki ödemeleri bunlar adına bankalarda açılacak özel hesaplara yatırma dışında ödeyemeyeceklerdir.

3-     Bu zorunluluğa uymayan işverenlere ağır para cezaları öngörülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik henüz yayınlanmamıştır.Dolayısıyla bu aşamada sözü edilen Yönetmelik yayınlanıncaya kadar 5754 sayılı kanunla yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 320  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile

 

         Birinci ve ikinci sınıf  tüccarlar ,

         Kazancı basit usulde tesbit edilenler ,

         Defter tutmak zorunda olan çiftçiler ,

         Serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın

 

kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketiciden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 332 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliğine göre 8.000 YTL yı aşan tahsilatları banka veya özel finans kurumları aracılığı ile yapma zorunluluğu 01.08.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürmektedir.Bu zorunluluğa uymayan, ödemelerini bu finans kuruluşlarının dekont veya hesap cetvelleri ile tevsik edemeyenlere Vergi Usul Kanununun 355 nci maddesi uyarınca her bir işlem için işlem bedelinin %5 ‘i oranında özel usul cezası uygulanmaktadır.(hesaplanacak ceza 355 nci maddede belirlenen cezalardan aşağı olamayacaktır)

 

Bilgilerine  sunulur

 

Saygılarımızla