ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMALARI VE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TEBLİĞLER HK. - Ankara Sanayi Odası

ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMALARI VE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TEBLİĞLER HK.

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Bul. No:193 Kavaklıdere/ Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web :
http://www.aso.org.tr

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 112) HK.

Tarihi     : 18.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 828
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

I-                Altın , Gümüş ve Platin ile ilgili Arama , İşletme , Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetleri ile ilgili Teslim ve Hizmet İfalarında KDV İstisnası :

 

KDV Kanunu’nun 13/C maddesinde düzenlenmiş olan 93 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri çerçevesinde uygulanan istisna ekte sunulan 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 01.03.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeni uygulama esaslarına bağlanmıştır.

 

II-             Ulusal Güvenlik Amacıyla Yapılan Teslim ve Hizmet İfalarında KDV İstisnası :

 

KDV Kanunu’nun 13/F maddesinde düzenlenmiş olan istisna ile ilgili olarak 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde belirlenen uygulama usul ve esasları halen devam etmekte olan işleri de kapsayacak şekilde 01.03.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

 

III-           Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1 Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malları Özel Tüketim Vergisi Üzerinden Hesaplanan KDV’nin Düzeltilmesi :

 

Bilindiği gibi ; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8. maddesi hükmü çerçevesinde aynı kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki ; benzol , toluol , solvent , nafta , hekzon , vernik , motor yağları gibi akaryakıt olarak kullanılması gereken petrol ürünlerinin gerek  (B) cetvelindeki , gerek (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kısmı teminat alınarak tecil edilmekte ve tecili izleyen aybaşından itibaren bir yıl içinde ÖTV Kanunu’nun (I) sayılı listenin dışındaki malların imalinde kullanılması halinde tecil edilen ÖTV terkin edilmemektedir.112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yapılan düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi KDV matrahına girdiği için yukarıda açıklandığı şekilde tecil edildikten sonra terkin edilen ÖTV’ye tekabül eden ve fazladan hesaplanmış hale gelen KDV’nin vergi incelemesi , YMM tasdik raporu veya teminat aramaksızın iade olunması öngörülmüştür. İade en erken ÖTV’nin terkin edildiği dönemde yapılabilecektir.

 

IV-           İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Yasal Süre İçinde İhraç Edilememesi Halinde Ek Süre Verilmesine İlişkin Yetki Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara Devredilmiştir:

 

112 Seri No.lu Genel Tebliğ’e göre 01.03.2009 tarihinden itibaren ihraç kaydıyla teslim edilen malların yasal süre içinde ihraç edilememesi halinde , ihracatçı yasal süre sonundan itibaren 15 gün için bağlı olduğu Vergi Dairesine, Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya defterdarlığa başvurarak mücbir sebep veya beklenmedik durumu açıklamak suretiyle ek süre talep edebilecektir.

 

12.02.2009 gün, 27139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 112)” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek : Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 112) için tıklayınız.

 


 

40 SAYILI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ HK.

Tarihi     : 18.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 828
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

Sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin vergilendirilmesi, pos cihazı bulundurma ve kullanma zorunlulukları ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesi hakkında 16.02.2009 tarihinde yayımlanan “40 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek : 40 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri için tıklayınız.

 

 


 

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

 

Tarihi     : 18.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 828
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

“Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.02.2009 tarih ve 27140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek : Tersane Yönetmelik için tıklayınız.


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) HK.

 

Tarihi     : 18.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 828
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren;“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)” 14.02.2009 tarih ve 27141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek : İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) için tıklayınız.

 


 

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

 

Tarihi     : 18.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 828
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

“Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”14.02.2009 tarih ve 27141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek : Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

 

 


 

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HK.

 

Tarihi     : 18.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 828
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleri ile bunların yönetici ve çalışanlarına, aynı Kanun’un 16 . maddesi gereğince verilecek para cezasının tespitine ilişkin usul ve esasları içeren;“Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” 15.02.2009 tarih ve 27142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek:Rekabet Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.