Oda Kayıtlarının Kontrolü Hk - Ankara Sanayi Odası

Oda Kayıtlarının Kontrolü Hk

Tarihi     : 03.12.2008
 İşareti    :
7/5000-4716
 Yanıt      : sicil@aso.org.tr


Sayın Üyemiz, 
02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi aynen : 
“Meslek komitesi ve Meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde ve oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir. Bu ilânlarda, ka­yıtların incelemeye açık tutulacağı süre, kayıtların düzeltilmesi için uygulanacak yöntem ve süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde oda ve borsa kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sa­yılacağı hususları belirtilir.”
hükmünü amirdir.
Ayrıca aynı Kanunun 10.maddesi, “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinilir.”  hükmünü amirdir. 
Yönetmeliğin sözkonusu maddesine istinaden üyelerimizin Odamız kayıtlarındaki vergi mükellefiyetlerine ilişkin bilgiler 15 Aralık 2008 – 19 Aralık 2008  tarihleri arasında Odamız hizmet binası Asma Kat duyuru panosunda ilan edileceğinden; üyelerimizin bu süre içerisinde Odamıza gelerek vergi mükellefiyetlerine ilişkin bilgileri (vergi dairesi adı, vergi numarası) ve iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks ve e-posta) kontrol etmelerini, varsa değişikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesi için Odamız Sicil ve Arşiv Müdürlüğü’ne bir dilekçe ekinde vergi dairesinden alacakları vergi mükellefiyetlerine dair belge ile başvurarak gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. 
Üyelerimizin, vergi mükellefiyetlerine ve diğer bilgilerine ait değişiklik ya da yanlışlıkların düzeltilmesi için Odamıza başvurmamaları halinde Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacakları hususunu önemle bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası