Nace (Faliyet) Kodlarında Değişiklik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Nace (Faliyet) Kodlarında Değişiklik Hk.

    17 Ekim 2012

Tarihi     :  17.10.2012
İşareti    :   7/5000-3247 
İrtibat    :  sicil@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
9.4.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik uyarınca, oda üyelerinin faaliyet kodları ve meslek grupları ile ilgili bir çalışma yapılacağı ve değişiklik sözkonusu ise bu değişikliklerin odalara bildirileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Sözkonusu yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yapılan    çalışmaların sonucunda faaliyet (NACE) kodları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 01.10.2012 tarihi itibariyle üyelere tebliğ edilmeye başlanmıştır.
 
Bu çerçevede;
 
1) Üyelerin kendilerine tebliğ edilen faaliyet  (NACE) kodlarına yapacakları itirazlarda Odadan/Borsadan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  http://www.tobb.org.tr/faaliyet  web adresinden temin edilerek, doldurulacak “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu” ile itiraz yapmaları gerekmektedir. Bu form doldurulmadan veya bu formdaki bilgileri içermeyen itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
2) İtirazın, faaliyet kodunun üyeye tebliğinden itibaren on günlük süre içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  evrak kaydına girmesi zorunludur. Bu süreyi aştıktan sonra posta ile veya şahsen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaştırılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
3) Faksla ve e-posta ile gelen itirazların işleme konulmayacaktır.,
 
4) İadeli taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda, itiraz süresinin hesabında postaya verilme tarihi esas alınacaktır.
 
5) İtiraz Başvuru Formunu imzalayan firma yetkilisine/yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti form ekinde bulundurulmalıdır.
 
6) İtiraz süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığına düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunun değiştirilmesi halinde, bu değişikliği tevsik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
7) Oda üyelerinin itiraz başvuru formunda SMMM/YMM imza, kaşe ve mührünün yer alması zorunlu olduğu,  bunu havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla ,
Ankara Sanayi Odası