MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN İLAN HK. - Ankara Sanayi Odası

MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN İLAN HK.

Tarihi     :25.08.2010
İşareti    :4/5000-2969
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından alınan bir yazıda; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre ekte yer alan mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı/kullanma izni verilmesi için 25.08.2010 tarihi itibariyle ilana çıkıldığını bildirmişlerdir.
 
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:
  1. Hazine Müsteşarlığı’nca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığı’nca firma adı, yatırım konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
  2. İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu  taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin,
tarım ve hayvancılık için bir,turizm  yatırımları için iki,diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak toplam sabit yatırım tutarı birmilyon Türk Lirasından az olmayan)
  1. Taahhüt edilen yatırımın  en az yüzde yirmisini  karşılayacak  miktarda net özkaynağa sahip olan ,
  2. Yatırımın  ne şekilde finanse edileceğini beyan eden ,
  3. Taahhüt edilen yatırım toplam tutarının  on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
  4. Bu Esas ve Usullerde  belirtilen teşvikten ;finans ve  sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları  ile taahhüt işleri  ve 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı  Yap-İşlet Modeli ile Elektirk Enerjisi Üretim Tesislerinin  Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin  Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde  Yaptırılması  Hakkında  Kanun kapsamında gerçekleştirilen  yatırımlar ve rövadans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YATIRIMCIDAN İSTENEN BELGELER
 
1.  Yatırımcıların, 03/09/2009 tarih ve 2738 sayılı  Resmi gazetede  yayımlanan Kamu Taşınmazlarının  Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekindeki  belgelerden  Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler, Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ve bütçeye gelir kaydedilmek üzere Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 3.000,00 TL (üçbin TL) yatırıldığına ilişkin makbuz (bu bedelin yatırıldığına  ilişkin makbuz olmaksızın  yapılan başvurular kabul edilmez)ile birlikte  25/11/2010  tarihine kadar  Ankara Defterdarlığı Milli Emlak  Dairesi Başkınlığına  müracaat etmeleri gerekmektedir.
2. Yatırımcılar müracaat süresini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta aracılığı ile de yapabilirler. Ancak posta yoluyla yapılan müracatlarda doğabilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
3.  İrtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin tüm bilgiler; www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği gibi, Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan ve (03123112596/1003)no.lu telefondan da bilgi alınabilir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası