Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında

Tarihi : 12.02.2016
İşareti : 
4/5000-332
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kaydolma zorunluluğuna dair bir uygulama başlatacağı bildirilmiş olduğu ve  Ekonomi Bakanlığının  ilişikte bir örneği sunulan yazısı ile bu konuda Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca alınan 16.01.2016 tarihli ve 2016/43 sayılı son bir karar çerçevesinde mevcut durum hakkında güncel bilgiler gönderildiği bildirilmiştir.
 
Ayrıca, Ekonomi Bakanlığının söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletmelerinin uygun olacağı ifade edilmiştir.
 
Uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı ekte (Ek-1) yerilmekte olup, ayrıca, bahsi geçen uygulama ve Karar ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 07.02.2016 tarihli bilgi notu (Ek-2) Bakanlığın http://goo.gl/TcOKZO adresinden veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Dış Ticaret Müdürlüğü’nün http://tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Savfalar/AnaSavfa.php adresinden temin edilebileceği bildirilmiştir.
 
Bu itibarla, firmaların Mısır’ın bu uygulamasına ilişkin deneyimlerinin düzenli olarak Bakanlığa iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin disticaret@tobb.org.tradresine iletmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı, bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTİP listelerinin de söz konusu Karar’m ekinde yer aldığı vurgulanmıştır.