Mevzuat Değişiklikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mevzuat Değişiklikler Hk.

Tarihi     :21.10.2010
İşareti    :4/5000-3596
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre, tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile gecikme zammı oranına ilişkin “TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ”,
 
“ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”,
 
“GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”
 
Sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin “YatIrImlarda Devlet YardImları HakkInda Karar’In UygulanmasIna İlİşkin 2009/1 SayIlI Tebliğ’de Değişiklik YapIlmasına Dair Tebliğ (2010/2)”
 
21.10.2010 tarih ve 27736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: