Memur Maaş Katsayısı ve Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Memur Maaş Katsayısı ve Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı Hk.

Tarihi     : 11.06.2008
İşareti    : 6/5000-3020
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

I- 01.07.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 05.01.2008 gün, 26747  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre  memur maaş katsayısı ile memuriyet taban aylığı katsayısı 1.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere değişmektedir.

 

Bu değişikliğe göre 01.07.2008 tarihinden geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

 

Hesap Tarzı                                                         Hesaplama                                      Tutar (YTL)

 

1. En yüksek aylık gösterge                 x Genel Katsayı                        1.500x  0.05031=              75.46

2. En yüksek gösterge                         x Genel Katsayı                        8.000x 0.05031=             402.48

3. En yüksek kıdem aylığı gösterge    x Genel Katsayı                   500x 0.05031=               25.15

4. %200’lük ilave

    (1.500 + 8.000 in % 200 ü)               x Genel Katsayı                     19.000x 0.05031=             955.88

5. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı                        1.000x 0.6636  =             663.60

                                                          

                                                                                                                    ________________

 

TOPLAM                                                                                                               2.122,57 YTL

 

 

II- 01.07.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMLARI  

 

 Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin 4 üncü bendi hükmüne göre, “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları” gelir vergisinden istisna edilmiştir. Aynı bendin parantez içi hükmüne göre ise; “Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.”

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202 inci maddesi, 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve memur maaş katsayısını belirleyen 2008 Yılı Merkez Bütçe Kanununun  hükümleri doğrultusunda vergiden istisna edilen çocuk zammı tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

1.Bir Çocuklu Aileler İçin:

 

0-6 Yaşındaki Çocuklar                      25,15YTL  (500 x 0.05031)                          

Daha Büyük Çocuklar İçin                   12,57 YTL (250 x 0.05031)                                      

 

2.Birden Fazla Çocuklu Aileler İçin:

                                  

-İki veya daha fazla çocuktan en az

 İkisi 0-6 yaş grubunda ise                               50.30 YTL                             

 

-İki veya daha fazla çocuktan sadece

 Biri 0-6 yaş grubunda ise                                            37,72 YTL                             

 

-İki veya daha fazla çocuğun tamamı

 6 yaşından büyük ise                                      25.14 YTL                             

 

Bu tutarlar AYLIK ücretlerin  vergilendirilmesinde indirilebilecek    çocuk zamlarını göstermektedir.

 

III- 01.07.2008 – TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİNDEN  İSTİSNA EDİLECEK  YURT İÇİ GÜNDELİKLER VE BUNLARA KARŞILIK GELEN AYLIK  ÜCRET  SEVİYELERİ  AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

                                                                                                      Vergiden Müstesna

 Brüt aylık seviyesi                                                                              Gündelik Tutarı

 

1.141,54 YTL ve daha yukarı olanlar                                                  35,00 YTL

1.132,49 YTL  – 1.141,53 YTL arası                                                29,50 YTL

1.021,80  YTL – 1.132,48 YTL arası                                                26,50 YTL

   931.25  YTL – 1.021,79 YTL arası                                                24,00 YTL

   709.63  YTL –    931.24 YTL arası                                                21,50 YTL

   709.62  YTL ve daha aşağısı                                                                       20,50 YTL

 

 

IV-  K.K.T.C. DIŞINDAKİ ÜLKELERE YAPILACAK SEYAHATLERDE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK  YURT DIŞI GÜNDELİKLER:

 

Bilindiği gibi Yurt Dışı Gündelikler 05.04.2007 tarih ve 26484   sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/11912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Gündelik tutarları yeniden belirleninceye kadar 2007/11912 sayılı BKK’ndaki tutarlar 01.07.2008’den itibaren de ödenmeye devam edilecektir.(Sözü edilen kararname 09.01.2008 gün , 2008/11 sayılı sirkülerimize eklidir. )

 

Buna göre; 01.07.2008 tarihinden itibaren vergiden müstesna olarak ödenecek yurt dışı gündelikleri ile bunlara karşılık gelen aylık seviyeleri yeni katsayılara göre aşağıdaki gibidir.

                                                                                                  Kararname Eki

Brüt Aylık Seviyesi                                                                  Cetvelin İlgili Sütunu

 

1.141,54  YTL ve daha yukarı olanlar                                     II.   Sütun

1.132,49 YTL –  1.141,53 YTL arası                                      III.  Sütun

   996,65 YTL  _ 1.132,48 YTL arası                                      VII  Sütun

   709.63 YTL  _    996.64 YTL arası                                     VIII. Sütun     

   709.62 YTL ve daha aşağısı                                                  IX. Sütun

 

Bu uygulamada 05.04.2007 gün 2007/26 sayılı Sirkülerimizin II nci bölümünde yapılan açıklamaların ve  Sirkülerimize ekli 2007/11912 sayılı Bakanlar Kurulu kararının dikkate alınması gerekmektedir.

 

V-  K.K.T.C’NE YAPILACAK SEYAHATLERDE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK YURT DIŞI GÜNDELİKLER:

 

Bilindiği gibi K.K.T.C Yolculuk Gündelikleri son olarak 05.04.2007 tarih ve 26484 sayılı R.G’de yayımlanan 2007/11912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gündelik tutarları yeniden belirleninceye kadar 2007/11912 sayılı BKK’ndaki tutarlar 01.07.2008’den itibaren de ödenmeye devam edilecektir. Buna göre 01.07.2008 tarihinden itibaren  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatlerde vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt dışı gündelikler ile bunlara karşılık gelen aylık seviyeleri aşağıdaki gibidir.

 

Kadro              Gündeliklerin Tekabül Ettiği                          Vergiden Müstesna

Derecisi                                     Brüt Aylıklar                                     Gündelik Miktarı

 

    1                             730.00  YTL ve daha yukarı aylık alanlar                    60,00 YTL  

   2-4                           709.63 YTL – 729.99 YTL arası aylık alanlar             50,00 YTL

  5-15                          709.62  YTL ve az ise                                                40,00 YTL

           

VI- EN YÜKSEK DEVLET MEMURU EMEKLİ AYLIĞI VE EMEKLİ İKRAMİYESİ   

Gelir Vergisi Kanununun 23/11 ve 25/3 maddelerinde öngörülen istisna uygulamasında Devlet memurlarına verilecek en yüksek emekli aylığı 01.07.2008 tarihinden itibaren ;

50 yıl çalışma esası üzerinden                       2.122,57  YTL

(makam) 15.000  X  0.049486                      754.65  YTL

(temsil)    20.000 X  0  049486                     1.006,20  YTL

                        

                            TOPLAM                       3.883,42  YTL

olarak alınacaktır.

 

Buna göre Devlet memuruna verilecek en yüksek emekli ikramiyesi tutarı 01.07.2008 tarihinden itibaren   (2.122,57 X 30 =) 63.677,10 YTL olmaktadır. Bu uygulamalarda Gelir Vergisi Kanunu 216 Seri No.lu Genel Tebliğinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

VII- 01.07.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET TUTARLARI VE SSK PRİM TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

 

Bu tutarlar 03.01.2008 gün , 2008/1 sayılı sirkülerimizde belirtilmiştir.

 

VIII- SSK PRİM KESİNTİSİNE TABİ TUTULMAYACAK ÜCRETLER

 

SSK prim kesintisine tabi tutulmayacak

         yemek parası

         çocuk zammı

         aile zammı

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası