Mecburi Standart Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mecburi Standart Tebliğ Hk.

Tarihi    : 19.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1319
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2011/09)”  19.04.2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/09)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2010/25 sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS 11827 “Yangın Söndürme Cihazları-Satış ve/veya Servis Hizmeti Veren İş Yerleri İçin-Genel Kurallar” Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde revize edilmiş olup, bu revizyon metni Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
MADDE 3 – (1) Bu Standard kapsamında hizmet verenlerin Türk Standardları Enstitüsünden “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almaları mecburidir.
MADDE 4 – (1) Ekli Standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası