Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2010/ 21) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2010/ 21) Hk.

    13 Eylül 2010

Tarihi     :13.09.2010
İşareti    :4/5000 – 3121

Yanıt     :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2010/ 21)” 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
MADDE 1 – Bu Tebliğ  08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.
 
MADDE 2 – Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi yürürlüğe konulmuş bulunan ekli listedeki  standardlar  yayımı tarihi itibariyle mecburi  yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
MADDE 3 – Bu Tebliğin eki listede belirtilen TS 5630 “Otomatik Sigortalar Vidalanabilir Tip Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılanlar” standardı, 04/02/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG–2000/13–14 Sayılı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkarılmıştır.
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 
LİSTE:
 
TS 278 EN 60064 Lambalar – Tungsten Filamanlı-Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan-Performans özellikleri
ÖSG-2004/27 – 23.09.2004-25592
 
TS 4016 Kontaktörler-Yüksek-Gerilim Alternatif Akım
FKS-84/1-1 – 27.7.1984-18471
 
TS EN 60927 Lambalar İçin Yardımcı Donanımlar- Yolverme Cihazları (Işıltılı Yolvericiler Dışında)-Performans Kuralları
ÖSG-2000/65-66 – 18.06.2000-24083
 
TS 5630 Otomatik Sigortalar Vidalanabilir Tip Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılanlar
FKS-89/43-44 – 12.11.1989-20340 
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası