Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değ - Ankara Sanayi Odası

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değ

Tarihi    : 19.10.2011
İşareti   : 4/5000-3197
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Bik/Tpe: 2007/2)” 19.10.2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  
MADDE l – 08/01/2007 tarihli ve 26397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE: 2007/2 sayılı Tebliğin 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 5 – (1) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, işbu Tebliğ Ek’inde yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ek 35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez. Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6. paragrafında yer alan hizmet grubu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “… ” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).
* Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız.”
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası