MARKA, PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR HK. - Ankara Sanayi Odası

MARKA, PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR HK.

 “PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HK.

Tarihi     : 22.04.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1643
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,   

“Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.04.2009 tarih ve 27207 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Türk Patent Enstitüsünden:

“PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Başvuru sırasında Enstitüye verilecek belgelerin suret sayısı aşağıda belirtilmiştir:

            a) Başvuru dilekçesi, bir nüsha.

          b) Tarifname, iki nüsha.

          c) İstem veya istemler, iki nüsha.

          ç) Resimler, iki nüsha.

          d) Özet, iki nüsha.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

          Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

          a) Dilekçe,

          b) Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,

          c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

          ç) Gerekli hallerde vekaletname.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – Patent başvurusu veya patent başkasına devredilebilir.

          Devir işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

          a) Dilekçe,

          b) Devreden ve devralan tarafından imzalanmış ve imzaları onaylanmış devir belgesi,

          c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

          ç) Gerekli hallerde vekaletname.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yoluyla intikal edebilir ya da rehnedilebilir.

          Miras yoluyla intikal veya rehin işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

          a) Miras yoluyla intikal işlemi için;

          1) Dilekçe,

          2) Veraset ilamı,

          3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

          4) Gerekli hallerde vekaletname.

          b) Rehin işlemi için;

          1) Dilekçe,

          2) Rehin sözleşmesi,

          3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanı ya da adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise, bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için, Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

          a) Unvan değişikliği için;

          1) Dilekçe,

          2) Unvan değişikliğini gösterir belge,

          3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

          4) Gerekli hallerde vekaletname.

          b) Adres değişikliği için;

          1) Dilekçe,

          2) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

          3) Gerekli hallerde vekaletname.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 

 

“555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”  HK.

Tarihi     : 22.04.2009
İşareti    : 6/5000 -1643

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,   

“555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.04.2009 tarih ve 27207 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

 

Türk Patent Enstitüsünden:

 

“555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

 

          MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “c- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge”

          “j- İlan ücretinin ödendiğini gösterir belge”

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “ MADDE 7 – 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 5, 7 ve 8 inci madde hükümlerini karşılayan başvurular, coğrafi işaretin menşe ad olduğu durumlarda, Enstitü tarafından Resmî Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede yayımlanır, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanmak şartıyla, bu illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde ilan yoluyla yayımlanır. Coğrafi işaretin mahreç işareti olduğu durumlarda, menşe adlar için geçerli olan, Resmî Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak başvurunun Resmî Gazete’de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde ilan yoluyla yayımlanır. Resmî Gazete ve yerel gazetedeki ilanda aşağıdaki hususlar yer alır;

          a) Başvuru sahibine ilişkin kimlik bilgileri,

          b) Ürün adı,

          c) Tescili talep edilen menşe adı veya mahreç işareti,

          d) Menşe adı veya mahreç işaretine ilişkin bilgiler; ürünün tanımı, üretim tekniği, ayırt edici özellikleri, üretim alanı,

          e) Coğrafi işaretin kullanım koşulları.

          Bilgi ilanında ise tescili talep edilen coğrafi işaret, Resmî Gazete’deki ilan tarihi ve itiraz süresine ait bilgi yer alır.

          Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibinden karşılanır. Yayımlanan başvuru geçici olarak coğrafi işaret siciline kayıt edilir.”

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “b- Ücretin ödendiğini gösterir belge.”

          MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 

 

 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 

 

 

“ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HK.

Tarihi     : 22.04.2009
İşareti    : 6/5000 -1643

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,   

“Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.04.2009 tarih ve 27207 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Türk Patent Enstitüsünden:

 

“ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”

          MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Başvuru formunda, tasarım motif ya da desen değilse, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün bilinen ismi belirtilmelidir. Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürünler Enstitü tarafından tanımlanır.”

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı  Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.”

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Adres, unvan ve nev’i değişiklikleri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

          a) Adres değişikliği için:

          1) Talep dilekçesi,

          2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

          3) Vekil varsa vekaletname.

          b) Unvan değişikliği için:

          1) Talep dilekçesi,

          2) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,

          3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

          4) Vekil varsa vekaletname.

          c) Nev’i değişikliği için:

          1) Talep dilekçesi,

          2) Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya  değişikliği gösterir belge,

          3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

          4) Vekil varsa vekaletname.”

          MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “MADDE 23 – Tasarımların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin tasarım siciline işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

          a) Talep dilekçesi,

          b) Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti,

          c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

          d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.”

          MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Devir için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

          a) Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir senedi, yabancı başvurularda devir belgesinin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,

          b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

          c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.”

          MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Birleşmenin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

          a) Talep dilekçesi,

          b) Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış birleşmeyi gösterir belge, yabancı başvurularda birleşmeyi gösterir belgenin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,

          c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

          d) Talep vekil tarafından yapılıyorsa  vekaletname.”

          MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Lisansın tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

          a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,

          b) Ücretin  ödendiğini gösterir belge,

          c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.”

          MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 

 

 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası