Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Prim Borçları İle İlgili İşlemler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Prim Borçları İle İlgili İşlemler Hk.

Tarihi     : 14.01.2009
İşareti    : 6/5000 – 307
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 17. maddesinin 30/4/2008 tarihi itibarıyle yürürlüğe girdiği,

Söz konusu geçici maddede kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulacağı,

Prim borcuna ilişkin sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelere ilişkin Kurum alacaklarının takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği,

Ancak, sigortalı ya da hak sahiplerinin daha sonra müracaatları tarihindeki 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği,

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmünün uygulanacağına ilişkin detay bilgiler içeren,

 “5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ” 14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ek:Tebliğ için tıklayınız.