Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Hk.

Tarihi  : 31.05.2013
İşareti : 
4/5000-2124
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)”nın 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiği, söz konusu Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Eylem Planı uygulama sürecinin izlenmesinin Başkanlıkları tarafından yerine getirildiği, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluşun eylem gerçekleşmelerini Başkanlıklarına üçer aylık dönemler itibariyle raporlamakta ve Eylem Planı’nın  gelişmeleri izleme ve değerlendirme kurullarında ele alınmakta olduğu belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, gönüllü uyumun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı, ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçları çerçevesinde hazırlanan Eylem Planı’nın, 14 kamu, kurum ve kuruluşu ile koordinasyon içinde yürütülmekte ve eylem gerçekleşmelerinin kamuoyu ile paylaşılmakta olduğu bildirilmiştir.
 
Diğer taraftan, haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi bakımından büyük önem taşıyan kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, etkin, sürekli ve kararlı bir çerçevede yürütülmesi için söz konusu Eylem, Planı’nın 2014-2016 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesinin düşünüldüğü, bu çerçevede, yeni Eylem Planı hazırlıklarında dikkate alınmak üzere Odamızın kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik uygulanabilir ve somut eylem önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
 
Bu itibarla, TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere,  yeni Eylem Planı hazırlık çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağını düşündüğünüz eylem önerilerinizin ekte yer alan  Forma uygun şekilde yazılarak en geç 14.06.2013 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: