Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Hk - Ankara Sanayi Odası

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Hk

Tarihi  : 10.04.2013
İşareti : 
4/5000-1354
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Birliklerine gönderilen yazıya atfen, Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin pazar mekanizmalarından etkin yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness – PMR)” adıyla yeni bir teknik destek programı hayata geçirilmiş olduğu, sözkonusu programdan ülkemizin de yararlanması için bir hibe sağlandığı ve bahse konu hibeye ilişkin Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan “Piyasaya Hazırlık Teklifi için Hibe Anlaşması Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör Fonu TF010793 Hibe No’lu Hibe Anlaşması”nın 6 Ocak 2012 tarihli ve 28165 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen PMR faaliyetlerinin, Hazırlık ve Uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşmakta olduğu, halihazırda hazırlık aşamasında olan ülkemizin, uygulama aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iş planını, ayrıntılı bütçesini ve ihtiyaç analizini içeren taslak Proje Teklif Belgesi Taslağının hazırlanarak ABD’nin Wasington kentinde gerçekleştirilen PMR  Ortaklık Asamblesinde sunulduğu, sözkonusu PMR Belgesinin nihai halinin 3 Mayıs 2013 tarihinde PMR Sekretaryasına gönderilerek, 24-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek MPR Asamblesina sunulacağı, bu toplantıda projenin uygulanması için Ülkemizde sağlanacak hibe miktarının belirleneceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan; ülkemiz için iklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’in; 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 2016 yılından itibaren Yönetmelik kapsamında; toplam emisyonlarımızın yaklaşık yarısını teşkil eden elektrik üretimi, petrol rafinasyonu, petrokimya, çimento, demir-çelik, alüminyum, tuğla, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi ve her yıl Bakanlığa raporlanmasının sağlanacağı, Sera Gazı Emisyon Raporlarının, Bakanlıkça yetkilendirilecek Doğrulayıcı Kuruluşlarca doğrulanacağı, Yönetmeliğin başarılı bir şekilde uygulanmasını teminen sözkonusu proje dokümanına kapasite geliştirme faaliyetlerinin eklenmiş olduğu, uygulama için Yönetmelik kapsamına giren ve seçilecek belli başlı pilot sektörlerin de ilave edilmesinin yararlı olacağının mütalaa edildiği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede; konuyla ilgili olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte sunulan PMR dokümanına ilişkin görüş ve önerilerinizin yukarıda bahsi geçen hususlar dikkate alınarak, en geç 16 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar ticaret@aso.org.tr e-adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası