Karayolu Taşıma Yönetmeliği (K Belgeleri hk. Düzenleme) - Ankara Sanayi Odası

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (K Belgeleri hk. Düzenleme)

SAYIN ÜYEMİZ 
 
 İlgi: 24.06.2009 tarih ve 2398 sayılı e-posta duyurumuz
 
 İlgi’de kayıtlı e-posta mesajımızla 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurduğumuz “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin Geçici 3 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkraları;
 
 (1) Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan iliçi veya şehiriçi eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.
 
 (2) Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.
 
 (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez ve bu durumda olanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları, 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı ile 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ve geçerli ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 24 üncü maddelerindeki şartlar ile 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen şartın sağlanması şarttır.  
 
(4) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 15 günlük süre bu maddede yer alan yetki belgeleri için 30/6/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
 
 şeklindedir.