Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. - Ankara Sanayi Odası

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

    2 Ağustos 2010

Tarihi    : 02.08.2010 
İşareti   : 4/5000-2621
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
 “Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25/06/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile değişik 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “taşıdığı fazla yolcu başına” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkrada yer alan “60 Türk Lirası” ibaresi “50 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası