KAMU İHALELERİ YÖNETMELİKLERİ VE ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMALARI HK. - Ankara Sanayi Odası

KAMU İHALELERİ YÖNETMELİKLERİ VE ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMALARI HK.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenleyen; “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenleyen;“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla; “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla  “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri ikinci fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin çerçeve anlaşma ihaleleri ile çerçeve anlaşma kapsamında yapacakları münferit sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla“Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”  04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen; “Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (İHRACAT) (SERİ NO: 1) HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

12.11.2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”ün 9 uncu maddesi çerçevesinde 18 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının usul ve esaslarını düzenleyen; “Gümrük Genel Tebliği (İhracat) (Seri No: 1)”05.03.2009 tarih ve 27160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Gümrük Genel Tebliği (İhracat) (Seri No: 1)için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

31/05/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 734 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 b) TIR Karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın  imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine 3 aylık bir süre verilerek, bu süre içerisinde TIR karnesi hamilinden eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığının belgelendirilmesi istenir. TIR karnesi hamilince eşyanın mahrecinden yüklenmediği veya yanlışlıkla başka yere çıkarıldığı veya kaza ve avarya neticesinde kaybolduğu veya çalındığına ilişkin belgenin; eşyanın yüklendiği liman yetkilisi, çıkış acentesi, taşımacı kuruluş kamu kuruluşu ise bu kuruluştan veya yüklemede bu kurum ve kuruluşların bulunmaması halinde ihracatçı veya yüklemeyi yapan kuruluştan alınarak, eşyanın yüklendiği limandaki en büyük mülki idare amiri, gümrük idaresi, ticaret ve sanayi odaları, liman başkanlığı, konsolosluk veya büyükelçiliklerden herhangi birisine tasdik ettirilerek ibrazı gerekir. Bu madde hükmünün uygulanmasında Avrupa Birliği’nin tek bir gümrük bölgesinden oluştuğu göz önünde bulundurulur.

            c) Eksikliğe ilişkin olarak verilen süre sonunda ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmadığı veya herhangi bir belge ibraz edilmediği takdirde gümrük idaresince; eksik çıkan eşyaya isabet eden gümrük vergi ve resimleri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden tahsil edilir. Gümrük vergilerinin bu yolla tahsil edilememesi halinde TIR Sözleşmesi’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki süre dikkate alınarak kefil kuruluş ve diğer kurumlar nezdinde gerekli takibat yapılır.”

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik” 05.03.2009 tarih ve 27160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/7)  HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No: 2009/7)” 06.03.2009 tarih ve 27161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kapsam

          MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, EK-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran dampinge karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar.

          Amaç

          MADDE 2 –(1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda dampinge karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

          (2) Bu Tebliğ’in amacı, EK-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük Müsteşarlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.

          İlan

          MADDE 3 –(1) EK-1’deki tablo kapsamı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin 4412 Sayılı Kanunla değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.

          (2) Bu Tebliğ Ek-1’deki tabloda bahsi geçen dampinge karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

          Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          MADDE 4 –(1) 30/1/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.        

          Yürürlük

          MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

I-KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ KANUNLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

A- Yatırım Kazançlarına İndirimli Vergi Uygulaması

5838 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 32/A sayılı madde aşağıdaki gibidir.

“Madde 32/A (1) Finans ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar , iş ortaklıkları , taahhüt işleri , 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere , bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar , yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı , indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarının , bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

Bakanlar Kurulu;

a-) İstatistiki bölge birimleri  sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve               sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye ,

b-) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını %25’i , yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %45’i geçmemek üzere belirlemeye , kurumlar vergisi oranını %90’a kadar indirimli uygulatmaya ,

c-) Yatırım  harcamaları içindeki arsa , bina , kullanılmış makine , yedek parça , yazılım , patent , lisans ve know- how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı , ayrı veya topluca sınırlandırmaya , yetkilidir.

(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda , toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanır.

(4) Tevsi yatırımlarda , elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde , indirimli oran bu kazanca uygulanır.Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç , yapılan tevsi yatırım tutarının , dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlarda dahil) oranlanması suretiyle belirlenir.Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri , yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır.İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

(5) hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde , söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler , vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

(6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde , devralan kurum , aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır.

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden , devir tarihinden sonra ise devralan , aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Buna göre ;

Ø      Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyette bulunan kurumlar ,

Ø      İş ortaklıkları,

Ø      Taahhüt işleri yapanlar ,

Ø      4283 sayılı “Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yapılan yatırımlar,

Ø      3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” kapsamında yapılan yatırımlar,

Ø      Maden arama ruhsatının kullanılması , işletilmesi ve benzer nitelikteki rödovana sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar,

indirimli Vergi oranı uygulamasından yararlanamayacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanabilecektir.

Ø      İndirimli vergi oranından yararlanacaklar için “Katkı oranı” Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve bu oran her bir il grubu için %25’i yatırım tutarı 50 milyon TL yi aşan yatırımlar için ise %45’i geçemeyecektir.Bakanlar Kurulu verilecek katkı oranını belirlemek veya teşvik vermek üzere gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak illeri gruplamaya , gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,  kurumlar vergisi oranını %90’a kadar indirimli uygulatmaya yetkilidir.Bakanlar Kurulu ayrıca , yatırım harcamaları içindeki arsa , bina , kullanılmış makine , yedek parça , yazılım , patent , lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınıflandırabilme konusunda yetkili kılınmıştır.

Ø      İndirimli vergi oranından her yatırım konu itibariyle o yatırım için belirlenen katkı oranı ve vergi oranı üzerinden yararlanacaktır.Buna göre mükellefler yalnızca yaptıkları yatırımdan sağladıkları kazançlar üzerinden ve o yatırım için öngörülen katkı ve vergi oranı çerçevesinde yararlanabileceklerdir.Dolayısıyla aynı işletmenin indirimli vergi oranından yararlanan yatırımdan kaynaklanan kazanç dışındaki faaliyetlerden elde edecekleri kazançlar indirimli vergi oranından yararlanamayacaktır.Bu çerçevede indirimli oran uygulaması yatırımın kısmen veya tümüyle tamamlanıp işletmeye alındığı ve kazanç elde edilen hesap döneminde başlayacaktır.Bu nedenle mükelleflerin indirimli oran uygulaması kapsamındaki faaliyetlerinden doğan kazançlarını,diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan ayrı tutarak izlemeleri ve tespit etmeleri gerekmektedir.

Ø      İndirimli vergi oranından istifade edebilecek tevsi yatırımları da , bu yatırımdan sağlanan kazancın ayrı hesaplarda izlenerek belirlenmesi halinde uygulamadan yararlanılabilecektir.Bu tespitin yapılamaması halinde tevsi yatırımlarında indirimli vergi oranı uygulaması , indirim uygulanacak kazancın , yapılan tevsi yatırım tutarının , hesap dönemi sonunda işletme aktifinde kayıtlı bulunan ve devam eden yatırımları da  kapsayacak sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş kayıtlı değerinin , yatırım tutarına oranlanması suretiyle belirlenecektir.

Ø      İndirimli vergi oran uygulaması yatırımın kısmen veya tümüyle tamamlandığı ve faaliyete geçtiği geçici vergi dönemlerinde de yapılabilecektir.

Ø      Faaliyete geçmeyen yatırımların devri halinde devralan aynı şartları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabilecektir.Yatırımın faaliyete geçtikten sonra devri halinde ise devreden devir tarihine kadar , devralan ise devir tarihinden sonra aynı şartlara uymak kaydıyla indirimli vergi oranından istifade edebilecektir.

B- Üretim Tesislerini Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenecek İllere Taşıyanlarda İndirimli Vergi Uygulaması

5838 sayılı Kanunun 10 ncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen, 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren ve Gelir Vergisi Mükellefleri için de uygulanacak olan düzenlemeye göre yalnızca tekstil , konfeksiyon ve hazır giyim , deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerden , üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek illere taşıyanlara , asgari elli kişilik istihdam yaratmak suretiyle bu illerdeki işletmelerden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden başlayarak 5 yıl süre ile vergi oranının % 75’ini geçmemek üzere indirimli oran uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

C- Yabancı Yatırım Fonlarına İlişkin Olarak Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme:

5838 sayılı Kanunun 10 ncü maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 3 ncü madde de yapılan düzenleme ile ; katılımcıları veya kurucuları tam mükellef gerçek kişi veya kurumu olmayan portföylerini yöneten ve Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle kurulmuş olan Yönetim Şirketlerinin yalnızca söz konusu fonlar nedeniyle Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmesi sağlanmıştır.Bu düzenlemeden amaç yabancı yatırım fonlarına portföylerini Türkiye’de değerlendirme imkanının sağlanmasıdır.

D- Şans Oyunu Tertip Etme Hak Ve Yetkisine Sahip Kurumlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası

5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında yapılan ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile , 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi değiştirilmiş ve ilgili mevzuat doğrultusunda şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip olan Milli Piyango İdaresi dışındaki kurumlarda , Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuştur.Bu muafiyet , şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında devir alan kurumları kapsamayacaktır.

E- Ön Veya Daha Az Hizmet Erbabı Çalıştıranlarla Ve Muhtasar Beyannamelerini Şekil Ve İçeriği İle Üçer Aylık Verilen Muhtasar Beyannamelere İlişkin Düzenlemeler

5838 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 119 ncu maddesine eklenen ve 01.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile 10 veya daha az hizmet erbabı çalıştıranlara ve hizmet erbabı çalıştırmayanlara beyanname verdikleri tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere ödeme zamanı belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Ayrıca Kanunun 32/5 maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 99 ncu maddesinde yapılan ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile muhtasar beyannamelerin şekil ve içeriğinin belirlenmesinde , üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesine ilişkin belirleme yapma hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

F- Ar-Ge Destek Personeli İle İlgili Düzenleme

5838 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve 01.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile 31.12.2013 tarihine kadar , Ar-Ge destek  personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra Gelir Vergisinin ,

Ø      doktoralı olanlar için %90’ının

Ø      diğerleri için %80’ının

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği hükme bağlanmıştır.Yapılan bu düzenlemeye göre  01.03.2009 – 31.12.2013 tarihleri arasında 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun bu düzenlemeye aykırı hükmü uygulanmayacaktır.

I-                   HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMLER

5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 12 No.lu ve 13 No.lu fıkrasının (a) ve (c) bölümlerinde yapılan değişikliklerle konut veya işyeri niteliğindeki bağımsız bölümlere isabet eden arsa paylarının önceden alıcılara devri aşamasında tapu Kanununun 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile , Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı Tarifenin  I/12 fıkrası çerçevesinde satış vaadi sözleşmeleri  ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline sözleşmede yazılı bedel üzerinden binde 5.4 oranında harç alınması öngörülürken bu bedelin sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az bu değerin iki katından fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.Sözü edilen Tablonun 13 No.lu fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik  de ,

Ø      Arsa ve arazi üzerinde inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (her bağımsız bölüm ve tesis için ) 100,-TL

Ø      Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken , işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (her bağımsız bölüm için) 50,-TL  

harç alınması öngörülmüştür.

Böylece daha önce arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa edilecek bina vesair tesislerin tescilinde bunların emlak vergisi değeri üzerinden nisbi (binde 15 ve sosyal mesken , işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için binde 7.5 ) oranda alınmakta olan harçların maktu tutarı 100,-TL ve 50,-TL olarak belirlenmiştir.

Sözü edilen 13 No.lu fıkranın (c) bendinde yapılan değişiklik de ; yukarıda belirtilenler dışında kalan ve tapuda yapılacak her türlü cins ve kayıt tashihlerinde her bir işlem üzerinden 50,-TL maktu harç alınması öngörülmektedir.Ayrıca Kanunun 32/18 maddesi ile aynı 492 sayılı harçlar kanununa ekli (4) sayılı tarifenin sonunda yer alan ve yukarıda sözü edilen tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harcın %50 fazlası ile alınacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

Kanunun Geçici 6 nci maddesinde yer alan hükme göre ; Harçlar Kanunun (4) sayılı tarifesinin “I- Tapu İşlemleri” başlıklı 13 numaralı fıkrasında yapılan bu düzenlemelerin , Kanunun yayınlanmasından önce cins tashihi yapılmamış arsa ve arazi üzerine inşa olunan bina vesair tesislerin , sosyal mesken , işçi evleri veya daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde ve bunlar dışında kalan her tür cins ve kayıt tashihinde de uygulanacağı , bunlar için vergi cezası ve gecikme faizi aranmayacağı öngörülmektedir.Maddeye göre Kanunun yayımından önce tahsil edilmiş olan tutarların iadesi söz konusu olmayacak , tarh ve tahakkuk etmiş harçların takip ve tahsiline devam edilecektir.

5838 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunun 63 ncü maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harcın , devir ve iktisap bedelinin tümü üzerinden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Kanunun 32/9 maddesiyle 429 sayılı Harçlar Kanununun Mükerrer 138 nci maddesi değiştirilmiş ve Bakanlar Kurulunun yetkisi maktu harçları yarısına , nisbi harçları ise Kanunda belirtilen oranların onda birine kadar indirme hususunda yetkili kılınmıştır.

Tüm bu düzenlemeler  28.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

III- DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

5838 sayılı Kanunun 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 15 inci maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun “IV- Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının sonuna (f) bendi eklenmek suretiyle , elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 20 ,-TL tutarında Damga Vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Böylece halen ayrı, ayrı verilmekte olan muhtasar beyannameler ile sigorta prim bildirgelerinin elektronik ortamda birlikte alınması halinde Damga Vergisi uygulamasının sadece muhtasar beyanname için yapılacağı , sigorta prim bildirgelerinden , ayrıca damga vergisi alınmayacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

IV- GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER:

Gider Vergileri Kanununun 39 ncu maddesinin (c) bendinde 5838 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yapılan ve 01.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile ;

Ø      Kablolu , kablosuz ve mobil internet servislerinden alınan özel iletişim vergisi oranı %5’e indirilmesi ,

Ø      Gider Vergileri Kanununun  39 ncu maddesinde yer alan Özel İletişim Vergisine tabi hizmetleri birlikte veya bağlantılı olarak verenlerin her hizmetin tabi olduğu orana göre vergilendirilmesi ,

Ø      Bakanlar Kuruluna %25 ve %15 olan Özel İletişim Vergisi  oranlarının %5’e , %5 olan Özel İletişim Vergisi oranını ise sıfıra kadar indirme yetkisi verilmesi ,

hükme bağlanmıştır.

V- GİDER VERGİLERİ KANUNUNA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

Gider Vergileri Kanununun , 29 ncu maddesinin (f) bendinde 5838 sayılı Kanunun 32/8 maddesi ile yapılan ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile ; emeklilik yatırım fonları , menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları  işlemlerden doğan kazançlara Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası getirilmiştir.

Ayrıca 5838 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesi ile 01.03.2009 tarihinden önceki dönemler için Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tarhiyatı yapılmayacağı , yapılmış tarhiyatlardan vazgeçileceği tahakkuk eden tutarların terkin edileceği hükme bağlanmıştır.Bu düzenlemeye göre tahsil edilmiş olan tutarların red ve iadesi mümkün değildir.

VI-5520 SAYILI KANUNUN 32/A MADDESİNDEN YARARLANACAK MÜKELLEFLERE HAZİNE ARSA VE ARAZİLERİ ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI VEYA KULLANMA İZNİ VERİLMESİ:

5838 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi ile 4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna” eklenen ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren Ek Madde 3 aşağıdadır.

“Ek Madde 3 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yatırımlar için tahsis edilebilecek boş parsel bulunmaması , gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarının , talep edilen taşınmazların maliki idarelerce takdir edilerek rayiç değerinin tarım ve hayvancılık yatırımları için bir , turizm yatırımları için iki , diğer yatırımlar için üç katından az olmaması kaydıyla ;Hazineye , özel bütçeli idarelere , il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir.31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere , Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlarla kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilebilir.

Yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli , yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçüdür.

İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz .

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilir.

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planları ile uygulama projeleri , bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılır.Ön izin süresi iki yılı geçemez.

İstihdam edilecek işçi sayısına , yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde , herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı  veya kullanma izni iptal edilir.Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte  bulunulamaz.Ancak , öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması halinde ise irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri için sağlanan indirimler iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren ayrıca hasılat payı alınır.

İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonunda makine , teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder , yatırımcının talep etmesi halinde ise genel hükümlere göre doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

Hazineye ait taşınmazlar ; tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak üzere , birinci fıkra kapsamında en az elli milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında , en az yüz kişiye istihdam sağlayacak şekilde ve taşınmazın rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırım yapacaklara , 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir.Bu yerlerin amacı dışında kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ikinci fıkrada belirtilen bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler itibarıyla farklılaştırmaya ve sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Bu maddeye göre ;

Ø      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 sayılı Kanun ile eklenen 32/A maddesi ile getirilen “İndirimli Vergi Oranı” uygulamasından yararlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden arazi veya arsa talep edenlere ,

Ø      Yer talep edilen ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yatırım için tahsis edilebilecek boş alan bulunmaması ,

Ø      Yapılacak yatırımın bu yatırımlar için talep edilen taşınmazın maliki idarelerce tayin edilecek rayiç bedelinin , tarım ve hayvancılık yatırımları için (1) , tarım yatırımları için (2) , diğer yatırımlar için (3) katından az olmaması , gerekmektedir.

Hazineye , Özel Bütçeli İdarelere , il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsalar üzerinde 49  yıl süreli bağımsız ve süreli irtifak hakkı tesis edilebilecektir.Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanlar dışında kalan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde aynı şartlarla 49 yıl süreli kullanma izni verilebilecektir.

Yapılan düzenlemeye göre ;

Ø      Verilecek irtifak hakkı veya kullanma izni karşılığında ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisi değerinin yüzde üçü kadar bedel alınacaktır.Ayrıca herhangi bir nisbi pay (hasılat payı) alınması söz konusu değildir.

Ø      Teşvikten yararlanmak için şart koşulan asgari sayıda işçi çalıştırma kuralına , yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

Ø      İrtifak hakkı veya kullanma izni süresinin sonunda makine , teçhizat ve demir başlar hariç diğer yapı ve tesisler , taşınmaz maliki idareye intikal edecektir.Süre sonunda yatırımcının talebi halinde genel hükümlere göre doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Ø      İsteyen yatırımcılar (tarım ve hayvancılık yatırımları hariç) , en az 50 milyon ABD Doları yatım yapmak ve en az yüz kişiyi istihdam edecek şekilde taşınmazın en az üç katı tutarında yatırım yapmak suretiyle , o taşınmazı harca esas değeri üzerinden satın alabilir.

Bu düzenlemelere ilişkin olarak yapılan bu açıklamaların genel nitelikte olduğu , idarece alınacak kararlar, yayınlanacak tebliğ ve açıklamaların ayrıca bildirileceği gözönünde  tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası