KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK. - Ankara Sanayi Odası

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.

Tarihi     : 07.08.2008
İşareti    : 6/5000 –3311

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,    

 

06.08.2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN”’un içeriği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  

 

MADDE 1– 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Yapım işlerinde fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 2 – 31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın 1/1/2008 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan imalatlar için fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”  

MADDE 2– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 3– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası