Kamu İhale Mevzuatı Ve Kobi’ler Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Mevzuatı Ve Kobi’ler Hakkında Görüş

Tarihi  : 01.06.2015
İşareti : 4/5000-1299
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen;  6 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin arttırılması amacıyla Öncelikli Dönüşüm Programlan hazırlandığı, bu programlardan 12 no.lu Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı altında yer alan “3.2: Kamu alımları uygulamalarında KOBİ’ler lehine düzenlemeler yapılması” politikasına bağlı 13 no.lu “KOBÎ’lerin kamu alımlarına katılımının arttırılması amacıyla kamu ihale mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacaktır” başlıklı eylem planında Kuramlarının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği ve eylemin açıklamasında “Kamu kurumlan tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır” ifadesine yer verildiği belirtilerek bir çalışma başlatıldığı dile getirildiği belirtilerek, konuya ilişkin Odamız önerileri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız önerilerine dayanak oluşturmak üzere, Kamu kurumlan tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıklan sorunlann giderilmesine yönelik somut mevzuat düzenlemesi önerilerinizin en geç 19 Haziran 2015 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası