Kamu İhale Alt Mevzuatı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Kamu İhale Alt Mevzuatı Hakkında Görüş

Tarihi : 10.06.2015
İşareti : 
4/5000-1392 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen 04/04/2012 tarihli ve 6645 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5/1/2001 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen “İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler” bendinin uygulanmasını teminen ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapılmasının planlandığı ve bu çerçevede;
1-Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip İdari Şartnameler ve Tip Sözleşme Tasarıları ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslaklar hazırlanmış olup söz konusu taslaklarda yer alan değişikliklerin konuya ilişkin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı açısından incelenmesi ve oluşacak görüşler,
 
2-Anılan Kanun değişikliğine yönelik olarak ikincil mevzuatta yapılası öngörülen başka değişiklik önerileri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız önerilerine dayanak oluşturmak üzere, birer örneği http://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php sayfasında yer verilen  Yönetmelik Taslaklarına ilişkin önerilerinizin en geç 26 Haziran 2015 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası