Kamu Alımları Anlaşması Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Kamu Alımları Anlaşması Hakkında Görüş

    22 Nisan 2014

Tarihi  : 22.04.2014
İşareti : 4/5000-1313
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, 1996 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Mart ayı itibariyle 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 42) ülkenin taraf olduğu Kamu Alımları Anlaşması (KAA), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün çoklu anlaşmalarından biri olup, taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtilmiş oldukları kamu kuruluşları ve eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulanmaktadır.
 
KAA’nın XXIV:7 (b) Maddesi uyarınca Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinden bağımsız olarak, 2004 yılında, “KAA’nm kapsamım genişletmek”, “yeni teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ışığında KAA metnini revize etmek” ve “ayrımcı önlem ve uygulamaları ortadan kaldırmak” amaçlarıyla KAA’ya taraf ülkeler arasında müzakereler başlatılmış ve üzerinde uzlaşmaya varılmış metin 2010 yılında yayımlanmıştır.
 
Yeni KAA metninde, kamu kurumlan kapsamında genişleme yapıldığı, gelişme yolundaki ülkeler için güçlendirilmiş özel ve lehte muamele hükümleri bulunduğu, e-ticaret başta olmak üzere, yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan imkanların metne yansıtılmış olduğu, iyi yönetişime (çıkar çatışmalarının ve yolsuzluğun önlenmesi gibi) ilişkin hükümler bulunduğu, bazı ayrımcı uygulamaların (off-set, menşe kurallarında ayrımcılık gibi) açıkça yasaklanmış olduğu ve Anlaşma’ya katılım sürecinin kolaylaştırılması yönünde tadilatlar bulunduğu gözlemlenmektedir.
 
Diğer taraftan, halihazırda Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ülkemiz dahil 27 ülke KAA’yı gözlemci olarak takip etmekte olup, bu ülkelerden Çin dahil 10 tanesi Anlaşma’ya katılım müzakerelerini yürütmekte, Rusya’nın ise 2016 yılında müzakerelere başlaması beklenmektedir.
 
6 Nisan 2014 tarihi itibariyle revize metni yürürlüğe giren Anlaşma’ya katılım müzakerelerine, ağırlıklı olarak ülkemiz gibi Gelişme Yolundaki Ülkelerin devam ettiği de dikkate alındığında, ülkemizce Kamu Alımları Anlaşmasına uzun vadede taraf olunması kaçınılmaz olarak değerlendirildiği belirtilmiştir. Ancak kısa ve orta vadede, kamu almalarında ülkemiz tedarikçilerine sağlanan avantajlar nedeniyle Anlaşmaya taraf olunması konusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının değerlendirmelerinin yol gösterici olacağı ifade edilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ülkemizce Kamu Alımları Anlaşmasına taraf olunması hususunun yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olduğu ifade edilmiştir.Bilgilerini ve ülkemizin Kamu Alımları Anlaşmasına taraf olmasına ilişkin olarak Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 25 Nisan  2014 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası