JAPONYA-TÜRKİYE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI - Ankara Sanayi Odası

JAPONYA-TÜRKİYE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

İşareti : 05/5000-1514
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, hizmet sektörü yatırımlarımızın ve hizmet ticaretimizin yoğun olduğu, hedef ülkelerimiz arasında yer alan Japonya ile ülkemiz arasında, “hizmet ticareti”, “mal ticareti” ve “yatırım” başlıklarını içeren bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalamak üzere Bakanlıkları tarafından müzakerelerin yürütüldüğü ve EOA ile iki ülke pazarlarına yönelik ve bu pazarlarda faaliyet gösteren hizmet sunucuları için sadece yürürlükte bulunan mevzuatın geçerli olmasının, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilave kısıtlayıcı önlem alınmamasının ve tarafların birbirlerinin hizmetlerine ve hizmet sunucularına kendi hizmet sunucularından daha az avantajlı muamelede bulunmaması hususunun karşılıklı taahhüt edilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla, Japonya’nın Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere hizmet ihracatımızda önemli yer tutan geleneksel alanların dışında, taşımacılık, inşaat, sağlık ve telekomünikasyon hizmetleri gibi görece rekabetçi olduğumuz diğer alanlarda verdiği olanakları ülkemize de tanınmasının talep edileceği, ülkemiz hizmet pazarında Japon hizmet sunucularının şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla çeşitli kuralların müzakere edileceği ve Japon ve Türk iş adamları ile hizmet sunucularının geçici dolaşım imkanlarının artırılmasının amaçlandığı da ifade edilmektedir. Bu kapsamda, EOA ile taraflar hizmet sektörlerinde pazara girişi sınırlandıran ve piyasada anlaşmanın diğer tarafına dezavantajlı muamele getiren tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak ortaya koymakta, pazarı daha kısıtlı hale getirmeyeceklerini taahhüt etmekte ve mevzuat boşluğu olan ya da gelecekte kısıtlamalara tabi olabilecek hassas sektörleri taahhüt listeleri kapsamı dışına alarak bu sektörlerde politika belirleme esnekliğini koruyabilmektedir. Japon tarafın listelemesinin olası olduğu sektörler ve müzakereler çerçevesinde Japon tarafının anılan sektörler için taahhüt üstlenebileceği hususlar ile sektörel bazda alabilecekleri istisnalara ilişkin açıklamalar ekte sunulmakta olup konuya ilişkin olarak ilave bilgi ve açıklamalar, Ekonomi Bakanlığı’ndan, uslur@ekonomi.gov.tr adresinden talep edilebilmektedir.


Bu çerçevede, EOA’dan ülkemiz tarafından en üst düzeyde menfaat sağlanabilmesi, ülkemizin müzakere pozisyonunun oluşturulabilmesi ve anlaşma sonucunda hizmet sunucularımızın Japon pazarında faaliyet alanlarının genişletilebilmesi amacıyla, farklı hizmet sunumları açısından Japon piyasasında karşılaşılan mevzuat ve uygulamaya ilişkin engeller ile hizmet sunucularımızın rekabet gücü açısından potansiyel arz eden sektörlere ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmek üzere TOBB’a iletilmesini teminen 25 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Liste (10 sayfa)