İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANLARI HK.

    16 Haziran 2010

Tarihi     :16.06.2010 
İşareti    :4/5000-1968

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
16.06.2010 tarih ve 27613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”aşağıda  bilgilerinize sunulmuştur.
 
Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
          MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
          MADDE 2 – Sair mevzuat ile İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğine yapılmış olan atıflar 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara yapılmış sayılır.
          MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
          MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası