İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8) Hk.

    13 Haziran 2011

Tarihi    : 13.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1922
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8)” 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Kapsam
 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 11/03/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
 
Soruşturma
 
MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.
 
Karar
 
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3907.60.20.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde CIF bedelin yüzdesi olarak belirlenmesine, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
 

GTİP

Eşya Tanımı

1 inci Dönem (CIF %)

2 nci Dönem (CIF %)

3 üncü Dönem (CIF %)