İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) Hk.

Tarihi    : 13.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1919
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7)” 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Kapsam
 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 05/04/2011 tarihli ve 27896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
 
Soruşturma
 
MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.
 
Karar
 
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.13 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, söz konusu önlemin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanması ve ek mali yükümlülüğün uygulamanın 1. yılı için 0,75 ABD Doları/brüt kg, 2. yılı için 0,70 ABD Doları/brüt kg, 3. yılı için 0,65 ABD Doları/brüt kg olarak tespit edilmesi hususlarında Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
 
Yürürlük
 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası