İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ 4 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ 4 ADET DUYURU HK.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/1) HK.

Tarihi    : 23 .06.2009
İşareti   : 6/5000 –2368
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

36.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın (Kibritler 36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) ithalatında 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren  “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)” 20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/1 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/10)HK.

Tarihi    : 23 .06.2009
İşareti   : 6/5000 –2368
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) “çekme veya üfleme cam” ile 70.05 G.T.P.’li “float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam”ın İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç ) yıl süreyle uzatılmasına ve korunma önleminin anılan ülkeler menşeli ithalatta tahsil edilecek ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın 1. yılı için 34 ABD Doları/ton, 2. yılı için 32 ABD Doları/ton, 3. yılı için 30 ABD Doları/ton tespit edilmesi hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir. “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/10)”20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/10 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

MAKİNA TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2009-10) HK.

Tarihi    : 23 .06.2009
İşareti   : 6/5000 –2368
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Makinalar ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulanması ve makina sanayinin rekabet edebilirliğinin artırılması konularında yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak bir teknik komitenin oluşturulmasını ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirleyen;  “Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2009-10)”20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: SGM 2009/10 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/19) HK.

Tarihi    : 23 .06.2009
İşareti   : 6/5000 –2368
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2010 yılının ilk yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsayan; “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/19)”20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 G.T.İ.P.

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş

Tarihi