İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Tarihi    : 28.07.2011
İşareti   : 4/5000 –2392
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 29/05/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği çerçevesinde yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin Gözetim Belgesi Başvuru Formu ekindeki “Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler” bölümünde yer verilen “Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti” ibaresi “Vergi levhasının bir örneği” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası