İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ

Tarihi     : 29.11.2011
İşareti    : 4/5000-3606
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
 “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 52) 29.11.2011 tarih ve 28127  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE
İLANINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 52)
 
MADDE 1 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ”in  “Giriş Kapıları” başlıklı 5 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri aşağıda belirlenmiştir.
 

Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi