İŞYERİ TESCİLİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İŞYERİ TESCİLİ HK.

İŞYERİ TESCİLİ HK.

Tarihi     : 28.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3493
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 5838 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Ek 1 inci madde eklenmiş olup; söz konusu maddede; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigortalı ve işyeri bildirimleri; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 62 inci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili Bölge Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu’na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği ifade edilmiştir. 

v     Ticaret Sicil Memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulmaz.

v     Geçici 20 inci maddede belirtilen sandıklar, kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerinin en geç on gün içinde kuruma yaparlar.

v     Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar “Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”hükmü bulunmaktadır.

v     Bu konuda çıkarılan yönetmelikte 21.07.2009 tarih ve 27295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.08.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

v     Bu itibarla Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler 4857 sayılı İş Kanunu 3. maddesi ile 5953 Basın Mesleğinde çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi gereğince müdürlüğümüze yapılması gereken bidirimlerin yerine geçtiğinden ve bu bilgiler internet üzerinden müdürlüğümüze aktarıldığından, 01.08.2009 tarihinden itibaren kurulan işyerlerinin işyeri tescili için müdürlüğümüze ayrıca başvurmaları gerek bulunmamaktadır.
 

Ancak, 01.08.2009 tarihinden önce kurulmuş bulunan işyerlerinin tescil işlemleri, işyeri sigorta numaraları 01.08.2009 tarihinden önce alınmış olunduğundan ve bu işyerlerine ait bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müdürlüğümüze aktarılmadığından, 01.08.2009 tarihinden önce kurulmuş bulunan ve sigorta numarası alınmış bulunan işyerleri için işverenlerin başvuruları üzerine işyeri tescil işlemlerinin yapılmasına müdürlüklerince devam edilmekte olduğu bildirilmiştir.

 

Ayrıca, müdürlüklerince tescil edilen tüm işyerlerine ait işyeri dosya numaraları bakanlıklarının  www.calişma.gov.tr sitesinden öğrenilebileceğini ifade etmişlerdir.

 

Bilgilerinize sunarız.     

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası