İşverenlere Verilen Devlet Yardımla Teşvik ve Desteklerde SGK’Dan Alınacak Borcu Yoktur Be - Ankara Sanayi Odası

İşverenlere Verilen Devlet Yardımla Teşvik ve Desteklerde SGK’Dan Alınacak Borcu Yoktur Be

    24 Ağustos 2011

Tarihi    : 24.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2653
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;   
 
 
MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan;” ibaresinden sonra gelmek üzere “sigorta primi işveren hissesi teşviki,” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan veya 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden önce başlayıp devam eden nakdi olmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamında bulunmaz.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, borçları tecil ve taksitlendirilmemiş ya da yapılandırılmamış olan işverenler, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlandırılabilir.”
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası