İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca Yürütülecek Proje Teftişleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca Yürütülecek Proje Teftişleri Hk.

    30 Haziran 2011

Tarihi    : 01.07.2011
İşareti   : 4/5000 –2154
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yazısına atfen; çalışma barışının sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yerine getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla programlı teftişler yapıldığı, bu bağlamda 2010 yılından itibaren proje tabanlı ve önleyici teftişlere daha çok yer verilmeye başlandığı, bu teftişlerde ilgili taraflarla işbirliği yapılmasına ve sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesine öncelik verileceği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla tekstil, metal, tuğla-kiremit ve turizm sektörleri ile organize sanayi bölgelerinde 01.05.2011-21.12.2011 tarihleri arasında kayıt dışı istihdam, çalışma ve dinlenme süreleri, ücretler, kadın ve çocuk işçi çalıştırılması, yabancı uyruklu işçi çalıştırılması vb. konularda var olan riskleri önlemeye yönelik proje teftişleri yürütüleceği belirtilmekte ve konu ile ilgili risklerin giderilmesi amacıyla işbirliği talep edilmektedir. Söz konusu projeler süresince İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, ilgili grup başkanlığı ve iş müfettişleri ile işbirliği yapılmasının ve konu ile ilgili düzenlenecek her türlü etkinlik, toplantı, panel vb. faaliyetlere katkı ve katılımın proje teftişlerinin amacına ulaşabilmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası